GL_myoutput错误

2016/10/11 23:17:17济南用友

产品版本: 302-用友T3-用友通标准版 适用产品: T3系列
产品模块: 1-总账 提交时间: 2012-06-12
问题现象:

登录用友T3,进入系统后提示如下:

总账
---------------------------
运行时错误 '-2147220991 (80040201)':

试图从数据库 'UFDATA_001_2010' 中提取的逻辑页 (1:3072) 属于对象 'mxzmonth341285WT0',而非对象 'GL_myoutput'。

原因分析: 同问题现象,打印格式问题
解决方案: 从999演示帐中导入'GL_myoutput'表数据,问题就解决了!
  • 设为首页
  • 济南用友|
  • 用友畅捷通软件山东济南销售服务中心|
  • 联系我们|
  • 鲁ICP备2021016587号-3
  • Copyright © 2021 山东一友信息科技有限公司